Basmani.cz-z.s. je samostatná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společných zájmu, kterým je změna náhledu na vězněné osoby, na uvěznění, jako formu trestu za porušení zákona a odstraňování předsudků ve společnosti, pokud jde o osoby ve vězení, včetně pravdivého a objektivního přiblížení reality současného způsobu věznění lidí na území České republiky. A) Poslání a hlavní cíle činnosti Spolku jsou zejména: a)Pomoc všem osobám uvězněným na území České republiky, pokud jde o vypořádání se s jejich údělem během pobytu ve vězení; b)Podpora a pomoc rodinám a osobám blízkým osob uvězněných na území České republiky; c)Pravdivé informování o skutečném stavu českého vězeňského systému; d)Podpora a pomoc propuštěným vězňům při vypořádávání se se střetem s realitou po jejich propuštění, s ohledem na rychlost plynutí času, vývoj technologií a administrativních procesů, a odlišné podmínky ve svobodném světě mimo vězení; e)Spolek v rámci své činnosti vytváří podmínky pro ochranu lidských práv a základních svobod jednotlivců-vězňů, jakož i osob dotčených uvězněním jiného; f)Spolek se zaměřuje na ochranu před diskriminací z jakéhokoliv důvodu, jak bylo toto právo deklarováno v článku 7- Všeobecné deklarace lidských práv Organizace spojených národů; g)Spolek organizuje navazování kontaktů s institucemi státu Česká republika; h)Spolek zajišťuje zplnomocněné zastupování jednotlivců dotčených vězeňským systémem; i)Vrcholnou metou Spolku je zisk pozice oficiálního národního konzultanta pro spolupráci s Výborem OSN proti mučení („CoAT“) a Evropským výborem pro zabránění mučení a jiného nelidského a ponižujícího zacházení nebo trestání při Radě Evropy („CAT“).

Spolek je zapsán spisovou značkou L 27872 vedená u Krajského soudu v Brně

IČO: 11830794